Rechterhand bewindvoering, gevestigd aan Aaksterveld 2, 4233 GC, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rechterhandbewindvoering.nl
Aaksterveld 2, 4233 GC Ameide

Elita de Bruin: 06-23963133
elita@rechterhandbewindvoering.nl

Barbara Versluis: 06-14732352
barbara@rechterhandbewindvoering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u als cliënt van onze dienstverlening gebruik wilt maken. Persoonsgegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Daarvan is sprake als zijn/haar identiteit redelijkerwijs vastgesteld kan worden. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van bewindvoering, mentorschap en curatele denk aan:

 • gezondheid
 • lidmaatschap vakvereniging
 • belastingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)
 • land van herkomst
 • Strafrechtelijk gegevens (wanneer nodig).
 • belastingen

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via elita@rechterhandbewindvoering of barbara@rechterhandbewindvoering, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Rechterhand bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Rechterhand bewindvoering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte, gemeente zaken, zorgverzekering etc.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rechterhand bewindvoering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rechterhand bewindvoering) tussen zit. Rechterhand bewindvoering gebruikt het volgende systeem: Stratech

Stratech gebruiken als financieel systeem om alle inkomsten, uitgave en schulden in vast te leggen. Tevens is dit ons programma om de jaarlijkse verslagen voor de rechtbank te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rechterhand bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke richtlijn is bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rechterhand bewindvoering deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rechterhand bewindvoering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rechterhand bewindvoering uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming of omdat wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rechterhand bewindvoering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rechterhand bewindvoering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar elita@rechterhandbewindvoering of barbara@rechterhandbewindvoering. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Rechterhand bewindvoering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons