Bespreekbaar maken

Uw bewindvoerder behartigt uw financiële belangen en wordt hierin gecontroleerd door de rechtbank. U hebt hierover samen met uw bewindvoerder afspraken gemaakt. Het doel van deze afspraken is dat zowel de bewindvoerder als u als cliënt volgens deze afspraken handelt. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over het werk van uw bewindvoerder.

Belangrijk is om dit direct bespreekbaar te maken. Als dit niet tot een voor u bevredigend antwoord leidt kunt u besluiten om een officiële klacht in te dienen.

Het indienen van uw officiële klacht bij uw bewindvoerder

U maakt schriftelijk bekend aan uw bewindvoerder wat uw klacht precies is. Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht is uw bewindvoerder verplicht binnen 2 weken te reageren op uw klacht en zich in te spannen om met een voor u bevredigende oplossing te komen.

Wat als uw klacht blijft bestaan en uw bewindvoerder naar uw mening uw klacht niet kan wegnemen? Dan kunt u uw schriftelijke klacht en het schriftelijke antwoord van uw bewindvoerder indienen bij de organisatie van Rechterhand Bewindvoering.

Rechterhand Bewindvoering stelt de klager en degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

Indien na de behandeling uw klacht blijft bestaan is er de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen bij de rechtbank waar de maatregel is uitgesproken.

Rechterhand Bewindvoering administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor voortgangscontrole.

De klacht wordt vastgelegd in het dossier van de betreffende cliënt en daarbij ook het verloop en/of de uitkomst ervan.

Een ieder die bij een behandeling van een bezwaar/klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de partijen betreffende gegevens die hem/haar bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Deze regeling is vanaf 1 september 2020 van kracht en geldt voor onbepaalde tijd.